Svet sa mení na púšť. Aj tak by sa dalo v pre­ne­se­nom vý­zname po­ve­dať.

Ide však o ex­trémne pri­rov­na­nie. Prav­dou je však, že naša Zem sa na­ozaj po­maly ohrieva. Ve­rej­nosť o tom nemá ani len tu­še­nia. Me­te­oro­ló­go­via sa však za­čí­najú mierne obá­vať. Tep­loty to­tiž v mi­nu­lom týždni do­siahli re­kordné hod­noty.

Ide však o ex­trémne pri­rov­na­nie. Prav­dou je však, že naša Zem sa na­ozaj po­maly ohrieva. Ve­rej­nosť o tom nemá ani len tu­še­nia. Me­te­oro­ló­go­via sa však za­čí­najú mierne obá­vať. Tep­loty to­tiž v mi­nu­lom týždni do­siahli re­kordné hod­noty.

Ide však o ex­trémne pri­rov­na­nie. Prav­dou je však, že naša Zem sa na­ozaj po­maly ohrieva. Ve­rej­nosť o tom nemá ani len tu­še­nia. Me­te­oro­ló­go­via sa však za­čí­najú mierne obá­vať. Tep­loty to­tiž v mi­nu­lom týždni do­siahli re­kordné hod­noty.Diskusia - čo si o tom myslíte?

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOK