Vzácne stromy teraz čaká nepekný osud.

V Ta­transkej kot­line nie­komu pre­ká­žalo 14 vzác­nych stro­mov, ktoré tu rástli naj­me­nej 130 ro­kov. Jedle tak ne­známy člo­vek od­sú­dil na istú smrť, na­koľko podľa eko­ló­gov do dvoch me­sia­cov cel­kom vy­schnú. Za­tiaľ ani po­lí­cia ne­tuší, kto si do­vo­lil túto zá­ker­nosť zre­a­li­zo­vať a to priamo v ná­rod­nom parku.

V Ta­transkej kot­line nie­komu pre­ká­žalo 14 vzác­nych stro­mov, ktoré tu rástli naj­me­nej 130 ro­kov. Jedle tak ne­známy člo­vek od­sú­dil na istú smrť, na­koľko podľa eko­ló­gov do dvoch me­sia­cov cel­kom vy­schnú. Za­tiaľ ani po­lí­cia ne­tuší, kto si do­vo­lil túto zá­ker­nosť zre­a­li­zo­vať a to priamo v ná­rod­nom parku.

V Ta­transkej kot­line nie­komu pre­ká­žalo 14 vzác­nych stro­mov, ktoré tu rástli naj­me­nej 130 ro­kov. Jedle tak ne­známy člo­vek od­sú­dil na istú smrť, na­koľko podľa eko­ló­gov do dvoch me­sia­cov cel­kom vy­schnú. Za­tiaľ ani po­lí­cia ne­tuší, kto si do­vo­lil túto zá­ker­nosť zre­a­li­zo­vať a to priamo v ná­rod­nom parku.

V Ta­transkej kot­line nie­komu pre­ká­žalo 14 vzác­nych stro­mov, ktoré tu rástli naj­me­nej 130 ro­kov. Jedle tak ne­známy člo­vek od­sú­dil na istú smrť, na­koľko podľa eko­ló­gov do dvoch me­sia­cov cel­kom vy­schnú. Za­tiaľ ani po­lí­cia ne­tuší, kto si do­vo­lil túto zá­ker­nosť zre­a­li­zo­vať a to priamo v ná­rod­nom parku.Diskusia - čo si o tom myslíte?

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOK