Nová rozhľadňa by mala byť dokončená do pia­tich me­sia­cov.

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje pod­ho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa, ktorá je svo­jou po­lo­hou a výš­kou naj­vý­raz­nej­ším vr­cho­lom na vý­chod­nej strane juž­nej časti Ma­lých Kar­pát. Preto po­núka aj krásny kru­hový vý­hľad, za kto­rým sem pu­to­vali ľu­dia z rôz­nych kon­čín zá­pad­ného Slo­ven­ska.

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje pod­ho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa, ktorá je svo­jou po­lo­hou a výš­kou naj­vý­raz­nej­ším vr­cho­lom na vý­chod­nej strane juž­nej časti Ma­lých Kar­pát. Preto po­núka aj krásny kru­hový vý­hľad, za kto­rým sem pu­to­vali ľu­dia z rôz­nych kon­čín zá­pad­ného Slo­ven­ska.

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje pod­ho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa, ktorá je svo­jou po­lo­hou a výš­kou naj­vý­raz­nej­ším vr­cho­lom na vý­chod­nej strane juž­nej časti Ma­lých Kar­pát. Preto po­núka aj krásny kru­hový vý­hľad, za kto­rým sem pu­to­vali ľu­dia z rôz­nych kon­čín zá­pad­ného Slo­ven­ska.

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje pod­ho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa, ktorá je svo­jou po­lo­hou a výš­kou naj­vý­raz­nej­ším vr­cho­lom na vý­chod­nej strane juž­nej časti Ma­lých Kar­pát. Preto po­núka aj krásny kru­hový vý­hľad, za kto­rým sem pu­to­vali ľu­dia z rôz­nych kon­čín zá­pad­ného Slo­ven­ska.

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje pod­ho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa, ktorá je svo­jou po­lo­hou a výš­kou naj­vý­raz­nej­ším vr­cho­lom na vý­chod­nej strane juž­nej časti Ma­lých Kar­pát. Preto po­núka aj krásny kru­hový vý­hľad, za kto­rým sem pu­to­vali ľu­dia z rôz­nych kon­čín zá­pad­ného Slo­ven­ska.Diskusia - čo si o tom myslíte?

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOK